Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i dostępu do usług społecznych dla 20 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 3-16 lat, z terenu powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, poprzez zwiększenie liczby miejsc w specjalistycznej placówce terapeutyczno–opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach indywidualnych i grupowych pod okiem specjalistów z różnych dziedzin, gwarantujących podniesienie umiejętności Uczestników Projektu w ramach kompetencji kluczowych. Przyczyni się to do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ dla Osi IX poprzez poprawę dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Dla każdego UP zostanie opracowany Indywidualny Program Korekcyjny, zawierający planowany zakres wsparcia oraz zakładane rezultaty.
Termin realizacji projektu:  01.01.2018 – 31.12.2020
Wartość projektu: 1 758 627,84 zł
kwota dofinansowania: 1 670 696,45 zł