STATUT
Stowarzyszenia Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „PRODESSE”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Prodesse”.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Głowno, ul. Sikorskiego 42.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a także firmy i instytucje.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

Działalnością Stowarzyszenia objęte są osoby dorosłe oraz dzieci zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast oraz osoby niepełnosprawne.

§ 10

Cele:

 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym
 2. Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami
 4. Ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością Stowarzyszenia
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia
 7. Niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia
 8. Wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 9. Turystyka i krajoznawstwo
 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej
 11. Doskonalenie zawodowe, podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych dostosowane do wymagań rynku pracy

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

 1. tworzenie punktów informacji dla osób niepełnosprawnych,
 2. organizację wychowawczych zajęć pozaszkolnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci o utrudnionym dostępie do tej formy pomocy,
 3. organizację różnego rodzaju zajęć terapeutycznych i kompensacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
 4. organizację spotkań warsztatowych dla rodziców dzieci z problemami edukacyjnymi, problemami wychowawczymi oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych,
 5. współpracę z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz rejonowymi urzędami pracy w celu określenia potrzeb społeczności,
 6. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami, przedsiębiorcami dla realizacji celów statutowych,
 7. organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla społeczności lokalnej,
 8. organizację imprez integracyjnych, w tym imprez o charakterze charytatywnym,
 9. zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 10. gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych,
 11. nawiązywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu w celu propagowania działalności statutowej Stowarzyszenia,
 12. prowadzenie działalności w każdym innym zakresie zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:

 1. organizację turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych,
 2. organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,
 3. organizację wycieczek, rajdów,
 4. prowadzenie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
 5. organizację warsztatów szkoleniowych i spotkań informacyjnych,
 6. organizację warsztatów zgodnych z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami społeczności lokalnej,
 7. organizację konferencji, seminariów
 8. organizację różnych form rehabilitacji medycznej dzieci i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych,
 9. tworzenie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych,
 10. tworzenie i prowadzenie niepublicznych przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego w tym placówek integracyjnych,
 11. sporządzanie programów i opracowań z zakresu działalności statutowej,
 12. organizowanie różnego typu opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z odrębnymi przepisami,
 13. organizowanie różnorodnych form aktywizacji społecznej osób objętych wsparciem stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności pożytku publicznego a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 15

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 19

Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia

§ 20

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 22

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 23

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 25

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  b. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 26

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 27

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 28

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 5 lat.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku nie później niż do 30 kwietnia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c. na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
 7. Otwierający zebranie zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczący oraz Sekretarz.
 8. W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu stowarzyszenia.
 9. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 10. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania. Do protokołu dołącza się listę obecności.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór, odwoływanie i zawieszenie wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań usuniętych lub zawieszonych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Pierwszego wyboru członków Zarządu dokonują Założyciele Stowarzyszenia.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa.
 4. Zebrania Zarządu odbywają się według potrzeb nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
 5. Zarząd działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 6. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 7. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem lub jednym z Członków.

§ 31

 1. Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  a. odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
  b. zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,
  c. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich, terminów i form ich płatności,
 10. wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu,
 11. wnioskowanie do Walnego Zebrania o rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie. Pierwszego wyboru członków Komisji wybierają członkowie Założyciele.
 3. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie członków.

§ 34

 1. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  a) odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
  b) zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej,
  c) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia, określanie terminu oraz sposobu ich usunięcia,
 3. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 4. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 5. wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu

§ 36

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 37

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany.
 2. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

Rozdział VI

Sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał

§ 38

Do ważności uchwał władz Stowarzyszenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków z wyjątkiem Walnego Zebrania, którego uchwały są ważne bez względu na ilość członków obecnych na Zebraniu.

§ 39

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

Rozdział VII

Źródła majątku Stowarzyszenia

§ 40

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty bankowe,

§ 41

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Rozdział VIII

Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

§ 43

Dla ważności oświadczenia woli, pism, dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 44

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis – Prezesa lub Wiceprezesa lub Członka Zarządu.

§ 45

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zatwierdzają wszyscy członkowie Zarządu.

 

Rozdział IX

Zasady wprowadzania zmian w statucie Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 46

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 47

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 48

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.