Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” powstało 28 września 2010 roku z inicjatywy Głowinianek od lat działających społecznie na terenie swojej miejscowości. Jesteśmy organizacją ogólnopolską mającą na celu przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci, a także osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Członkami stowarzyszenia są rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele, działacze społeczni oraz inne osoby wrażliwe na problemy swojego środowiska.

Realizujemy liczne projekty, których głównym zadaniem jest wyrównywanie szans naszych podopiecznych w ich otoczeniu. Ważnym aspektem naszej działalności jest edukacja dzieci i dorosłych, sport, turystyka i wypoczynek.

Zasadnicze cele naszej organizacji to:

 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym
 2. Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami
 4. Ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością Stowarzyszenia
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia
 7. Niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia
 8. Wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 9. Turystyka i krajoznawstwo
 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej
 11. Doskonalenie zawodowe, podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych dostosowane do wymagań rynku pracy