Zadanie publiczne „Dodatkowa terapia psychologiczna w Słonecznym Kręgu Osinkowo”

jest realizowane przez

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

ze środków PFRON o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zadanie jest realizowane w ciągu całego roku szkolnego 01.09.2021-30.06.2022 w placówce Słoneczny Krąg Osinkowo, mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie, ul. Andersa 37.

Obejmuje 10 dzieci niepełnosprawnych w wieku 10-15 lat, z terenu powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łowickiego.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania jest przeprowadzenie następujących zajęć:

– 400 godzin psychoterapii

– 400 godzin treningu psychologiczno – pedagogicznego

Ogólna wartość projektu – 74 800,00 zł