Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie „Prodesse” od 01.01.2018 rozpoczęło realizację projektu:
Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Dla kogo:

Projekt obejmuje wsparciem 20 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku 3-16 lat, zamieszkujących powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni.

Działania:

W ramach projektu  realizowanego od 01.01.2018r – 31.12.2020r przewidziane jest utworzenie 20-tu dodatkowych miejsc w specjalistycznej placówce terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”.

Działania będą się odbywać na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownie mieszczącej przy ul. Andersa 37

Placówka rozpocznie działalność od 01.03.2018r. Będzie funkcjonować w godzinach 14-19.00 w dni powszednie. Dzieci będą podzielone na 2 grupy, w każdej opiekę nad dziećmi sprawuje będzie wychowawca i opiekun. Uczestnicy otrzymają wyżywienie (w tym ciepły posiłek), materiały plastyczne i dydaktyczne.

Strefa Kultury i Sportu

Jeden raz na dwa miesiące dzieci  będą uczestniczyć w występach zaproszonych gości (muzycznych, teatralnych, sportowych etc), dostosowanych do ich preferencji, potrzeb, a także aktualnych wydarzenia społeczno-kulturalnych. Co 2 miesiąc organizowane  będą wycieczki,  do kina, teatru, planetarium czy np. ZOO. 1 raz w tygodniu będą prowadzone zajęcia sportowe na hali sportowej (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, inne zgodnie z zainteresowaniami)

Strefa Terapii

W ramach Indywidualnego Planu Korekcyjnego uczestnicy projektu są objęci specjalistyczną opieką zakładającą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych.

zajęcia indywidualne (każde 60 min):

  • terapia logopedyczna,
  • terapia psychologiczna,
  • terapii pedagogicznej,
  • rehabilitacja ruchowa,
  • terapia Warnkego

zajęcia grupowe (w grupach 5 osobowych, każde 60 min):

  • dogoterapia,
  • trening umiejętności społecznych.

Każdy z uczestników będzie  korzystać z 3 form zajęć indywidualnych 1 raz w tygodniu i 1 formy grupowej również 1 raz w tygodniu,

KONTAKT
Telefon: 42 717 65 42
e-mail: biuro@prodesse.org
adres: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno (Przedszkole „Osinkowo”)