Stowarzyszenie „Prodesse” rozpoczęło od 01.04.2018 realizację projektu

Zależność? Nie! Niezależność? Tak!”,

w ramach Osi Priorytetowej IX.1.1 RPO Województwa Łódzkiego.

 

Dla kogo: W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 25 osób (13 kobiet, 12 mężczyzn) niepełnosprawnych, z terenu powiatów: zgierskiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego i brzezińskiego, w wieku 18-35 lat będących osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi.

Minimum 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

lub

 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

 

Co będzie się działo:

 1. Uczestnicy projektu zamieszkają w mieszkaniach wspomaganych – domach treningowych, których celem jest przygotowanie się do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. W tym czasie będą mieli zapewnioną opiekę asystenta mieszkaniowego, którego zadaniem będzie codzienna pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków i umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu: dbania o czystość, przygotowywania posiłków, dokonywania zakupów itp.
 2. Przez pierwszych 5 miesięcy zostaną przeprowadzone przez pracownika socjalnego zajęcia adaptacji społecznej – treningi, których celem jest nabycie kompetencji niezbędnych w trakcie realizacji aktywizacji zawodowej:
 • umiejętności intra i interpersonalnych,
 • finansowy,
 • umiejętności społecznych,
 • gospodarowania czasem.

 

 1. Równolegle pedagog przeprowadzi warsztaty kompetencji społecznych i określi predyspozycje zawodowe uczestników oraz podzieli ich na grupy w celu skierowania na 12 miesięczne staże zawodowe.
 2. Dla każdego uczestnika projektu powstanie IPD, a następnie uczestnicy zostaną skierowani na szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym.
 3. Uczestnicy zostaną skierowani na 12 miesięczne, płatne staże zawodowe.
 4. Pośrednictwo pracy – pośrednik pracy pomoże uczestnikom w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych, nauczy technik poszukiwania pracy, przygotuje do rozmów kwalifikacyjnych, udziału w targach pracy, pozyska oferty pracy, poinformuje o dofinansowaniu z PFRON.

W trakcie pierwszych 5 miesięcy uczestnicy będą mieli opłacone:

 • zakup produktów na przygotowanie samodzielnie wyżywienie,
 • środki higieniczne i czystości,
 • czynsz z mediami,
 • ubezpieczenie,
 • stypendium szkoleniowe,

W trakcie odbywania staży uczestnicy otrzymają:

 • wynagrodzenie stażowe,
 • transport na miejsca odbywania staży,

Równolegle kontynuowany będzie trening mieszkaniowy, a zadaniem Uczestników będzie współfinansowanie utrzymania  domu (połowa czynszu i mediów).

Dla każdego uczestnika powstanie Indywidualny Plan Reintegracji, realizowany w trakcie projektu.