SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DOBREJ PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ „PRODESSE” ZA 2016 ROK

I. DANE ORGANIZACJI

 • NAZWA – Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „PRODESSE”
 • SIEDZIBA I ADRES – 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 42
 • DATA WPISU DO KRS – 28.09.2010 r.,
 • NUMER KRS – 0000366678
 • REGON – 100968307
 • NIP – 8361846188
 • DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU (zmiana dokonana 19.08.2016 r.)

– Prezes – Agnieszka Łaska, 95-015 Głowno ul. Wesoła 8

– Wiceprezes – Edyta Markowicz, 95-015 Głowno ul. Kopernika 23/25 bl. 2 m. 7

– Członek – Agnieszka Parol, 95-015 Głowno ul. Swoboda 17/19 m 20

CELE STATUTOWE

 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami
 • Ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością Stowarzyszenia
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia
 • Niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia
 • Wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej
 • Doskonalenie zawodowe, podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych dostosowane do wymagań rynku pracy

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

 • tworzenie punktów informacji dla osób niepełnosprawnych,
 • organizację wychowawczych zajęć pozaszkolnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci o utrudnionym dostępie do tej formy pomocy,
 • organizację różnego rodzaju zajęć terapeutycznych i kompensacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
 • organizację spotkań warsztatowych dla rodziców dzieci z problemami edukacyjnymi, problemami wychowawczymi oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych,
 • współpracę z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz rejonowymi urzędami pracy w celu określenia potrzeb społeczności,
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami, przedsiębiorcami dla realizacji celów statutowych,
 • organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla społeczności lokalnej,
 • organizację imprez integracyjnych, w tym imprez o charakterze charytatywnym,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych,
 • nawiązywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu w celu propagowania działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności w każdym innym zakresie zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:

 • organizację turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych,
 • organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,
 • organizację wycieczek, rajdów,
 • prowadzenie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
 • organizację warsztatów szkoleniowych i spotkań informacyjnych,
 • organizację warsztatów zgodnych z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami społeczności lokalnej,
 • organizację konferencji, seminariów
 • organizację różnych form rehabilitacji medycznej dzieci i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych,
 • tworzenie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych,
 • tworzenie i prowadzenie niepublicznych przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego w tym placówek integracyjnych,
 • sporządzanie programów i opracowań z zakresu działalności statutowej,
 • organizowanie różnego typu opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • organizowanie różnorodnych form aktywizacji społecznej osób objętych wsparciem stowarzyszenia.

 

    III. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH W ROKU 2016

1. DZIAŁALNOŚĆ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO „OSINKOWO”

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” działa od 3 września 2012 roku w Głownie przy ulicy Sikorskiego 42 na podstawie wpisu niepublicznych przedszkoli do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miasta Głowno nr 1/2012 z dnia 31.08.2012 r.

Liczba dzieci na koniec 2016 r – 68, w tym z Gminy Miasto Głowno 47, w tym 17 dzieci niepełnosprawnych i 24 objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

Łączna wysokość przekazanej dotacji z Gminy Miasto Głowno w 2016 roku na wychowanie przedszkolne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 798.287,31 zł (wraz z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 29.894,00; sygnatura akt I C 821/15).

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo” w Głownie rozpoczęło działalność  3 września 2012 r. Przedszkole dysponuje: 6 salami dydaktycznymi, 4 łazienkami, dwiema rozdzielniami posiłków, dwiema zmywalniami, 2 szatniami, pomieszczeniem socjalnym dla pracowników, pomieszczeniem administracyjnym, 4 pomieszczeniami gospodarczymi. Na terenie posesji znajduje się plac zabaw o powierzchni 500 m2, ogródek dydaktyczny i parking.

Do grudnia 2016 r dzieci pracowały w pięciu grupach integracyjnych – Starszaki, Skrzaty, Biedronki, Smerfy, Żabki. W przedszkolu prowadzona była  terapia indywidualna dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: logopedia, rehabilitacja, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna. Odbywały się zajęcia grupowe: religia, rytmika, zajęcia z języka angielskiego (1 godzina/dzień dla każdej grupy), z języka niemieckiego (2 godziny/tydzień dla każdej grupy), logorytmika, dogoterapia, Mała Mensa dodatkowe zajęcia rozwijające myślenie matematyczne. W przedszkolu jest realizowana podstawa programowa zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN oraz programy edukacyjne zatwierdzone na początku roku szkolnego.

Placówka jest systematycznie doposażana w niezbędne materiały do zajęć oraz pomoce dydaktyczne, zabawki, specjalistyczny sprzęt do indywidualnej terapii.

2. DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA „OSINKOWO”

Żłobek „Osinkowo” działa od 2 września 2013 roku w Głownie przy ulicy Sikorskiego 42 na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Głowno nr 1/1/2013 z dnia 28.08.2013 r.

Liczba dzieci na koniec 2016 r. – 13

3. PROJEKT „Zapewnienie funkcjonowania w 2016 roku miejsc opieki dla 16 dzieci w Żłobku „Osinkowo” w Głownie, ul. Sikorskiego 42 oraz utrzymanie dofinansowanych miejsc opieki w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.”

Projekt  współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”, moduł 2

Okres realizacji projektu 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Ogólna kwota dofinansowania: 38.448,00 zł

Nr umowy –  3/M2/NG/2016 z dnia 12.05.2016 r.

Miejsce realizacji zadania: Głowno, ul. Sikorskiego 42

Liczba miejsc w żłobku 16

W ramach programu kwota dofinansowania na 1 dziecko wyniosła 200,25 zł. Z dotacji  sfinansowano wynagrodzenia pracowników żłobka.

4. ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Zespół WWRD został utworzony na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” z dnia 25.06.2013 roku i działa od 01.01.2014 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku w Zespole było 24 dzieci z opinią PPP o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Łączna wysokość przekazanej dotacji z Gminy Miasto Głowno w 2016 roku na wychowanie przedszkolne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 798.287,31 zł (wraz z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 29.894,00; sygnatura akt I C 821/15).

Zajęcia są prowadzone w wymiarze od 1 godz. do 2 godz. tygodniowo w zależności od potrzeb dziecka. Zajęcia były prowadzone w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedii, rehabilitacji ruchowej.

5. Program edukacyjny zrealizowany w oparciu o utworzony ogródek dydaktyczny przy Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” w ramach projektu „Las wokół nas” – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo”

Program edukacyjny w tamach projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Okres realizacji programu 01.11.2015 r. – 31.11.2016 r.

Miejsce realizacji programu: Głowno, ul. Sikorskiego 42

Efekt ekologiczny: wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 70 dzieci z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo” w Głownie

Zajęcia dydaktyczne oraz konkursy przeprowadzone w oparciu o utworzony ogródek dydaktyczny w 2016 roku:

 • Konkurs fotograficzny „jesienny ogródek dydaktyczny” – 15 dzieci
 • Zajęcia dydaktyczne „Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę”, obchody Dnia dokarmiania zwierzyny leśnej – 15 dzieci
 • Zajęcia dydaktyczne „Zielony las”, obchody Dnia Leśnika i Drzewiarza – 15 dzieci
 • Zajęcia dydaktyczne „Szumi dookoła las”, obchody Dnia Ziemi – 15 dzieci
 • Zajęcia dydaktyczne „Wiosenny las”, obchody Dnia lasu i zadrzewień – 15 dzieci
 • Zajęcia dydaktyczne „Owoce leśne czyli leśne skarby” – 15 dzieci

6. PROJEKT „Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych”

Projekt  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu 01.01.2016 r. – 31.03.2018 r.

Ogólna kwota dofinansowania: 183.382,69  zł, udział środków własnych 10.465,00 zł

Nr umowy –  ZZO/000125/05/D z dnia 07.04.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Głowno, ul. Sikorskiego 42

Liczba uczestników 18

Beneficjentami jest 18 dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących powiaty: zgierski 15 dzieci, brzeziński 3 dzieci, które do 01.01.2016 r. nie ukończyły 13 r.ż.

W ramach realizacji działań przeprowadzono zajęcia indywidualne z:

 • Terapia logopedyczna – wskazania do terapii logopedycznej otrzymało 11 uczestników (średnio 7 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 341,5 tego rodzaju wsparcia.
 • Rehabilitacja ruchowa – wskazania do rehabilitacji otrzymało 11 uczestników (średnio 7 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 367,5 tej formy terapii.
 • Terapia pedagogiczna – wskazania do terapii pedagogicznej otrzymało 11 uczestników (średnio 7 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 340 godz. terapii pedagogicznej.
 • Terapia psychologiczna – wskazania do terapii otrzymało 11 uczestników (średnio 7 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 358,5 terapii psychologicznej.
 • Terapia Integracji Sensorycznej – wskazania do tego rodzaju terapii otrzymało 12 uczestników (średnio 7 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie zrealizowano łącznie 375 integracji sensorycznej.
 • Superwizja – wskazania do tego rodzaju terapii otrzymało 7 uczestników (6 spotkań po 1 godz. dla 1 dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie zrealizowano łącznie 43 integracji sensorycznej.

W ramach realizacji działań przeprowadzono zajęcia grupowe z:

 • Dogoterapii – dla 4 uczestników zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 0,5godz. (średnio 8 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 42 dogoterapii.
 • Logorytmiki – dla 4 uczestników zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 0,5 godz. (średnio 8 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 37 logorytmiki.
 • Muzykoterapii – dla 4 uczestników zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 0,5 godz. (średnio 8 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 35 godz. muzykoterapii.
 • Gier i zabaw psychologicznych – dla 4 uczestników zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 0,5 godz. (średnio 8 sesji w m-cu dla każdego dziecka). Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 33 godz. zajęć gier i zabaw psychologicznych.

Realizacja przebiega zgodnie z założeniami projektu.

7. PROJEKT „Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu 01.04.2016 r. – 28.02.2019 r.

Ogólna kwota dofinansowania: 1.322.144,64 zł, udział środków własnych 69.586,56 zł

Nr umowy –  RPLD.09.02.01 – 10 – B027/15 – 00 z dnia 26.04.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Głowno, ul. Sikorskiego 42

Liczba uczestników 20

Beneficjentami była 20 dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących powiaty: zgierski: 16 dzieci, brzeziński: 1 dziecko, łowicki: 3 dzieci, w wieku od 3 do 9 r. ż.

W ramach realizacji działań przeprowadzono zajęcia indywidualne z:

 • Terapii logopedycznej – wskazania do terapii logopedycznej otrzymało 10 uczestników. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po pół godziny dla każdego dziecka. Od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 233 tego rodzaju wsparcia.
 • Rehabilitacja ruchowa – wskazania do rehabilitacji otrzymało 10 uczestników. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po pół godziny dla każdego dziecka. Od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 219 tej formy terapii.
 • Terapia pedagogiczna – wskazania do terapii pedagogicznej otrzymało 10 uczestników. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po pół godziny dla każdego dziecka. Od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 232 terapii pedagogicznej.
 • Terapia psychologiczna – wskazania do terapii otrzymało 13 uczestników. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po pół godziny dla każdego dziecka. Od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 257 terapii psychologicznej.
 • Terapia Integracji Sensorycznej – wskazania do tego rodzaju terapii otrzymało 12 uczestników. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po pół godziny dla każdego dziecka. Od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie zrealizowano łącznie 159 integracji sensorycznej.
 • Tening EEG Biofeedback – wskazania do tego rodzaju terapii otrzymało 11 uczestników. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po pół godziny dla każdego dziecka. Od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie zrealizowano łącznie 110 integracji sensorycznej.

W ramach realizacji działań przeprowadzono zajęcia grupowe z:

 • Dogoterapii – dla 11 uczestników, podzielonych na dwie 5-6 – osobowe grupy, zajęcia odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie na każdą grupę. Od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 44 dogoterapii.
 • Logorytmiki – dla 9 uczestników, podzielonych na dwie 4-5 – osobowe grupy, zajęcia odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie na każdą grupę. Od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano łącznie 51 logorytmiki.

Realizacja przebiega zgodnie z założeniami projektu.

8. PROJEKT „Autostrada do samodzielności”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r.

Ogólna kwota dofinansowania: 1 184 907,64 zł, w tym udział środków własnych 59.600,85 zł

Nr umowy –  RPLD.09.01.01 – 10 – A035/15 – 00 z dnia 08.03.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Głowno, ul. Sikorskiego 42

Liczba uczestników: 21

Beneficjentami było 21 osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, w stopniu znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną (na koniec 2016 roku – 18 osób), z terenu powiatu zgierskiego, w wieku 18-35 lat. Projekt zakładał nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz pełnego usamodzielnienia się uczestników.

Zadanie było realizowane poprzez następujące zadania:

 • Trening interdyscyplinarny w domu treningowym pod nadzorem specjalistów – 3 miesiące zajęć adaptacyjnych przed rozpoczęciem stażu oraz 12 miesięcy treningu w trakcie odbywania stażu (treningi: mieszkaniowy, umiejętności psychospołecznych, gospodarowania czasem, finansowy). Dodatkowo trzy razy w tygodniu odbywają się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego i komunikacji społecznej.
 • Staż  – 12 miesięczny staż w wymiarze 35h/tygodniowo u jednego z 5 stażodawców: Stowarzyszenie PRODESSE – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo”, Skansen w Nagawkach, Piekarnia W. Dzionek, K. Parol, Alles sp. z o.o., Dom Pomocy Społecznej w Głownie.

Realizacja przebiega zgodnie z założeniami projektu.

9. PROJEKT „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Projekt  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Grant na lepszy start” współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji projektu 01.05.2016 r. – 30.09.2016 r.

Kwota mikrodotacji: 5.000,00  zł, wkład własny – 600 ,00 zł

Umowa o mikrodotację nr 22/2016/FIO

Miejsce realizacji projektu: Głowno, ul. Sikorskiego 42

Liczba uczestników 24 osoby

Realizator projektu: Senior Lady Osinkowo”

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 24 seniorów z terenu m. Głowna i gmin ościennych.

Zrealizowano następujące zadania:

 • Gimnastyka „Aktywna Lady”. Zajęcia prowadzone były przez fizjoterapeutę z doświadczeniem w zakresie prowadzenia tego typu zajęć, 1 raz w tygodniu (od maja do września 2016) dla 2 grup (12 os. + 12 os.). Zajęcia odbywały się w Gimnazjum Miejskim w Głownie, przy ul. Kościuszki 11/13 udostępnionym przez szkołę. W okresie letnim realizowano zajęcia na świeżym powietrzu – w ogródku przedszkola „Osinkowo” oraz z wykorzystaniem ogólnodostępnych urządzeń sprawnościowych nad Zalewem Mrożyca;
 • spotkanie z dietetykiem (czerwiec/lipiec 2016) dla każdej z dwóch grup (po 2 godz). Spotkanie przeprowadzone zostało przez dietetyka – pracownika centrum Naturhouse ze Zgierza;
 • szkolenie z fizjoterapeutą (wrzesień 2016) dla dwóch grup (2 godz. dla każdej grupy);
 • marsz Nordic Walking ścieżkami Głowna (15 września 2016), zakończony ogniskiem w przestrzeni zieleni udostępnionej przez jedną z uczestniczek projektu.

Rezultaty

 • poprawa stanu zdrowia i samopoczucia dzięki uczestnictwu w gimnastyce „Aktywna Lady”;
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania;
 • deklaracja chęci kontynuacji aktywności fizycznej po zakończeniu projektu;
 • nabycie zdolności wiązania ćwiczeń fizycznych z kwestią dbałości o własne zdrowie;
 • nabycie wiedzy na temat stosowania ćwiczeń ruchowych w schorzeniach narządu ruchu;
 • doświadczenie pozytywnych emocji, radości i satysfakcji, wynikającej z aktywności ruchowej oraz z faktu przebywania w grupie i wzajemnego wspierania się.

W ramach Stowarzyszenia działa Klub Seniora „Prodesse”  zrzeszający osoby w wieku senioralnym. Działania podejmowane przez klub są finansowane ze środków własnych pochodzących ze składek członkowskich. Na koniec 2016 roku klub liczył 24 członków.

10. Strefa Ruchu – systematyczne zajęcia ruchowe w formie gimnastyki ogólnousprawniającej prowadzone w następujących grupach:

 • „Senior Lady”,
 • „Zdrowy kręgosłup”,
 • „Gimnastyka dla formy”,
 • „Senior Lady”.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych.

11. Realizacja projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” w ramach działania IX.3.1 „Miejsca racy w sektorze ekonomii społecznej” realizowanego przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) dotyczącego utworzenia spółdzielni osób prawnych pod nazwą Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska” z siedzibą w Głownie ul. Piątkowska 29

Spółdzielnia otrzymała wpis do KRS w dniu 08.12.2016 r. o nr 0000650882

 

IV. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA O SKUTKACH FINANSOWYCH

 • Zawarcie umowy z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania „Zapewnienie funkcjonowania w 2016 roku 16 miejsc opieki w Żłobku „Osinkowo” w Głownie, ul. Sikorskiego 42 oraz utrzymanie dofinansowanych miejsc opieki w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.”
 • Zawarcie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod nazwą „Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych”
 • Zawarcie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie Projektu „Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zawarcie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie Projektu „Autostrada do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM na mikrodotację dla projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”

1.ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU

 • Uchwała nr 1/2016 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Prodesse”
 • Uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia metodologii podziału kosztów wynajmu sal i ich eksploatacji w związku z realizacją projektu „Maluch 2016” współfinansowanego ze środków MPiPS
 • Uchwała nr 3/2016 w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu organizacyjnego Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „Słoneczny Krąg Osinkowo”
 • Uchwała nr 4/2016 w sprawie zaangażowania w realizację projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni osób prawnych
 • Uchwała nr 5/2016 w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 6/2016 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Prodesse”
 • Uchwała nr 6/2016/A w sprawie zmian w statucie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo”
 • Uchwała nr 7/2016 w sprawie zaangażowania w realizację projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni osób prawnych
 • Uchwała nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Przetwarzania Danych Osobowych
 • Uchwała nr 9/2016 w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpieczeństwa i Higieny w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” oraz Żłobka „Osinkowo” w Głownie
 • Uchwała nr 10/2016 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Prodesse”
 • Uchwała nr 11/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

2.INFORMACJE O OTRZYMANYCH ŚRODKACH PUBLICZNYCH

 • Urząd Miasta Gminy Głowno – 756 445,96 zł (dotacja przedszkolna i Zespół Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka)
 • Wojewoda Łódzki („Zapewnienie funkcjonowania w 2016 roku 16 miejsc opieki w Żłobku „Osinkowo” w Głownie, ul. Sikorskiego 42 oraz utrzymanie dofinansowanych miejsc opieki w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.”) – 448,00 zł
 • PFRON projekt – „Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych” – 382,69 zł
 • Wojewódzki Urząd Pracy (dofinansowanie projektu „Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – I transza 310.00,00 zł)
 • Wojewódzki Urząd Pracy 1 184 907,64 zł (w tym wkład własny 59.600,85 zł; dofinansowanie projektu „Autostrada do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w 2016 roku 625.000,00 zł w podziale: I transza – 125.000,00 zł; II transza – 500.000,00 zł;)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 000,00 zł (dofinansowanie projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach programu „Grant na lepszy start”)

VII. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH

przychody ogółem – 333.180,60 zł

      

VIII. INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH

 koszty ogółem – 934.036,03 zł

 wynik finansowy ogółem:  399.144,57 zł

 1. POZOSTAŁE DANE

 •  zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 19 osób
 • umowy zlecenia, umowy o dzieło na dzień 31.12.2016 r.:
Stanowisko/zakres wykonywanych prac Ilość osób
Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo”, Żłobek „Osinkowo”
Logopeda 2  
Rehabilitant 1  
Terapia pedagogiczna 1  
Katecheta 1  
Prowadzenie zajęć rytmicznych 1  
Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego 1  
Pracownik fizyczny 1  
„Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych”
Terapeuta behawioralny (superwizja) 1
Rehabilitant 1
Dogoterapeuta 1
Logopeda 1
Pedagog Terapeuta 1
Koordynator projektu 1
Księgowa 1
„Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”
Opieka nad dziećmi 3
Rehabilitant 1
Logopeda 1
Pedagog Terapeuta 1
„Autostrada do samodzielności”
Pedagog 1
Pracownik socjalny 1
Asystent mieszkaniowy 4  
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Prowadzący gimnastykę „Aktywna Lady” 1
Prowadzenie warsztatów 1
Razem 28 1
 • Na podstawie porozumienia o współpracy – 2 osoby
 • Umowy wolontariackie – 6 osób
 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenia w 2016 roku pełnili swoje funkcje społecznie
 • Stowarzyszenie nie udzieliło w 2016 roku pożyczek.
 • Stowarzyszenie na dzień 31.12.2016 r. nie posiada ulokowanych środków na rachunkach bankowych, obligacji, akcji.

W 2016 roku dokonano zakupu następujących środków trwałych:

 • Aparat EEG BIOFEEDBACK – 19.975,68 zł Powyższy środek trwały jest amortyzowany metodą liniową, urządzenie poddane szybkiemu postępowi technicznemu.
 • Meble biurowe – 2.784,72 zł.,
 • Stół 1-zb. – 2.235,77 zł.,
 • Stół 1zb2 – 2.145,98 zł.,
 • Stół rob. – 2.038,23 zł.,
 • Zlewom. 1-zb. – 1.400,72 zł.,
 • Krzesła biurowe 4szt. – 1.400,00 zł.,
 • Pralka Whirpool – 1.249,00 zł.,
 • Szafki kuchenne  – 1.070,00 zł.,
 • Szafka farbo – 955,00 zł.,
 • Szafy ubraniowe – 900,00 zł.,
 • Halmar fotel Dayton – 756,00 zł.,
  Powyższe środki trwałe zostały zamortyzowane jednorazowo w 100% i odniesione w koszty Stowarzyszenia.
  Grunty Szczawin – 240.355,40 zł

Środki trwałe w budowie to kwota 1.000,00 zł., za wstępne plany budowy przedszkola w miejscowości Szczawin.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. –  478,62 zł

W kasie na dzień 31.12.2016 r. – 933,14 zł

Wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na koniec roku 2016 –  20.675,39 zł

REINFORCE SP.ZO.O. SP.K. – 1180,80 zł
MZWIK SP.ZO.O. – 443,24 zł
ORANGE POLSKA S.A. – 399,60 zł
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI DMOSIŃSKIEJ – 1785,75 zł
BEATA MOSPINEK – 8 000,00 zł
ELMIKO MEDICAL SP.ZO.O. – 184,16 zł
JUSTYNA WIĘCŁAWSKA FHU RELAX – 3075,00 zł
PPHU ALLES ALICJA WOJCIECHOWSKA – 1088,20 zł
PIEKARNIA WANDA DZIONEK I KRZYSZTOF PAROL – 702,96 zł
T-MOBILE POLSKA S.A. – 123,86 zł
F.H. IR-OW – 3000,00 zł
PAPIEROWO PL. ROBERT ŁĄCZYŃSKI – 455,30 zł

2. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA

 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

XI. ROZLICZENIA PODATKOWE

 Stowarzyszenie składa roczne sprawozdanie podatkowe CIT-8.

 • Stowarzyszenie w 2016 roku odprowadziło:
  – zaliczki z tytułu wynagrodzeń (PIT 4) w wysokości: 587,00 zł
  – ZUS w wysokości: 329.386,75 zł
 • Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.: 534,33 zł
  –  dotyczące podatku dochodowego (PIT 4) –  0 zł
  –  dotyczące składek ZUS – 8.534,33 zł

XII. PRZEPROWADZONE  KONTROLE

w 2016 roku nie została przeprowadzona kontrola przez Urząd Skarbowy ani ZUS

Głowno, 31. 03. 2017 r.